Forum Komunitas Pertanian Indonesia Agroteknologi

Forum Komunitas Pertanian Indonesia Agroteknologi

Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia Agroteknologiwebid Ekonomisuto wa, nogyo no so shosansei no shosansei o sokutei suru. Kono sokutei ni yotte, Beikoku no nogyo wa 1948-nen ni kurabete yaku 1. 7-Bai no shosansei o motsu. 2011-Nen genzai, kokusai rodo kikan wa, yaku 10 oku-ri, riyo kanona rodo-ryoku wa, sekai no nogyo bumon de saiyo sa rete iru. Nogyo wa jido no sekai-teki koyo no yaku 70-pasento o shime, oku no kuni de dono gyokai no josei demo saidai no wariai o shimete imasu. Sabisu bumon wa, 2007-nen no saidai no gurobaru koyo-sha to shite nogyo bumon o oikoshita dakedeatta. 1997-Nen kara 2007-nen no ma ni, nogyo ni koyo sa rete iru hitobito no wariai wa 4-pasento pointo ijo gensho shita. Nogyo ni koyo sa reru hitobito no kazu wa, Beikoku ya Kanada no yona kunide wa 2-pasento-miman kara oku no Afurika shokokude wa 80-pasento ijo ni oyobu,-koku-goto ni okiku kotonarimasu. senshinkokude wa, korera no suchi wa kako suseiki ni kurabete ohaba ni hikui. Tatoeba, yoroppa no 16 seiki ni wa, jinko no 55-pasento kara 75-pasento ga kuni ni yotte nogyo ni juji shite imashita. Yoroppade wa 19 seiki made ni, kore wa 35 〜 65-pasento ni gensho shimashita. Kyo no onaji kunide wa, 10-pasento-mimandesu. Nogyo, tokuni nogyo wa kiken'na sangyo no mamadeari, sekaiju no nogyo juji-sha wa shigoto ni kanren shita shogai, hai shikkan, soon ni kiin suru nancho, hifu shikkan, narabini kagaku-teki shiyo oyobi nikkobakuro ni kanren suru tokutei no gan no risuku ga takai mamadesu. Kogyo-ka sa reta nojode wa, shogai wa shibashiba nogyo kikai no shiyo o tomonai, senshinkoku de no chimei-tekina nogyo shogai no ippantekina gen'in wa torakuta no tentodesu. Noyaku ni shiyo sa reru noyaku ya sonohoka no kagaku busshitsu wa, rodo-sha no kenko ni yugaideari, noyaku ni bakuro sa reta rodo-sha wa byoki ni kakari, senten-sei kesson no kodomo o kakaeru koto ga arimasu. Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia Agroteknologiwebid

Share this:

Disqus Comments